generalni-opravy-historicka-vozidla2

Generálne opravy – 2t a 4t motorov do hisTorických vozidlel